Gercüş İlçesi Hisar Köyü, Akyar – Tutumlu Arası ve Poyraz – Çalışkan Arası Köy Yollarının Beton Asfalt Kaplama Yapım İşi İhale İlanı

Gercüş İlçesi Hisar Köyü, Akyar – Tutumlu Arası ve Poyraz – Çalışkan Arası Köy Yollarının Beton Asfalt Kaplama Yapım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Gercüş İlçesi Hisar Köyü, Akyar – Tutumlu Arası ve Poyraz – Çalışkan Arası Köy Yollarının Beton Asfalt Kaplama Yapım İşi  İhale İlanı

İHALE İLANI

 

GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

         Gercüş İlçesi Hisar Köyü, Akyar – Tutumlu Arası ve Poyraz – Çalışkan Arası Köy Yollarının Beton Asfalt Kaplama Yapım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

  1 – İdarenin

 

 

 

a)  Adı

:

GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

b)  Adresi

:

GERCÜŞ HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN

c)  Telefon numarası

:

0 488 341 2001

d)  Faks numarası

:

0 488 341 2842

e)  Elektronik posta adresi

:

khgb@gercus.gov.tr

2 –İhale konusu yapım işinin

 

 

 

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

  AKYAR – TUTUMLU ARASI BSK

1-Asfalt betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş  ocak taşı İle)   (HERŞEY DAHİL) 6.000,00 ton

2-İnşaat bünyesine giren bitümlü malzeme

a)Asfalt Çimentosu için (AC)( %25) karlı (Nakliyesi) 247,36  ton

3-Plentmiks yapılması (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) ( HER ŞEY DAHİL)  (OCAK – KONKASÖR VE KONKASÖR - SERİM YERİNE TAŞIMASI) 6.300,00 ton

POYRAZ – ÇALIŞKAN ARASI BSK

1-Asfalt betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş  ocak taşı İle)   (HERŞEY DAHİL) 2.850,49 ton

2-İnşaat bünyesine giren bitümlü malzeme

a)Asfalt Çimentosu için (AC)( %25) karlı (Nakliyesi)120,92 ton

3-Plentmiks yapılması (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) ( HER ŞEY DAHİL)  (OCAK – KONKASÖR VE KONKASÖR - SERİM YERİNE TAŞIMASI) 4.750,11  ton

HİSAR KÖY YOLU BSK

1-Asfalt betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş  ocak taşı İle)   (HERŞEY DAHİL) 1.920,00 ton

2-İnşaat bünyesine giren bitümlü malzeme

a)Asfalt Çimentosu için (AC)( %25) karlı (Nakliyesi)77,39 ton

3-Plentmiks yapılması (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) ( HER ŞEY DAHİL)  (OCAK – KONKASÖR VE KONKASÖR - SERİM YERİNE TAŞIMASI) 2.016,00 ton

 

 

b) Yapılacağı yer

:

 Gercüş İlçesi Hisar Köyü, Akyar – Tutumlu Arası ve Poyraz – Çalışkan Arası Köy Yolları

c) işe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  – 7-  ( yedi ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi

:

Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren -60- (Altmış) takvim günüdür.

 

3-İhalenin

 

:

  

a)Yapılacağı Yer

:

Gercüş Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b)Tarihi ve Saati

:

21.07.2015 - saat 10.40

 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.     

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- İdari Şartnamenin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu                               

4.1.6-Geçici Teminat Belgesi.            

4.1.7-İhaleye firma sahibinin girmesi esastır. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ile katılması gerekmektedir. Aksi halde ihaleye alınmayacaktır.

4.1.8- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

4.1.10- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.12-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.   

               Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu İlan metninin 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.9, 4.1.11 ve 4.1.12. bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-Bankalardan Temin Edilecek Belgeler                                                                                                             

        Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. Banka referans mektubu işin adına düzenlenecektir.        

        Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

 

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İş Deneyim Belgeleri:

         İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 30 ‘ı oranında gerçekleştirdiği veya % 30’ı oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.

        İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari % 30’ unu sağlaması gerekir. 

 

4.3.2-İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel taahhütname ile istenmektedir. İsteklilerin bu taahhütnameyi teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a-1 Adet İnşaat Mühendisi

b-1 Adet İnşaat Teknikeri

c- En az 5 Adet yardımcı eleman

4.3.3-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

4.3.3.1-İstekli, İşe Başlama tarihinden İtibaren; İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda cinsleri ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulunduracağına ilişkin noter onaylı taahhütname verecektir. İsteklininbu taahhütnameyi teklifi kapsamında sunması gerekir.

  

           İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

 

a- 1  Adet Greyder

b- 1 Adet Lastik Tekerlekli Silindir  

c- 1 Adet Demir Bandajlı Silindir

d- 5 Adet Damperli Kamyon

e- 1 Adet Figüre Makinesi

f- 1 Adet Finisher

g- 1 Adet Kontrol Aracı

 

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak Beton Asfalt, Roadmix, Beton yol ve Statik Kaplama İşleri kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.

 

– İhale dokümanı Gercüş Hükümet Konağı 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN adresindeki Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği  Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 3.000,00 TL’ dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

– Teklifler 21.07.2015 salı günü saat 10.40’ a kadar Gercüş Hükümet  Konağı 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN adresindeki Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

 

7 –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

8 –İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.

 

9- Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

İlan olunur: 09.07.2015

 

Adem ERGÜL

Kaymakam

Birlik Başkanı

  

NOT: 16.07.2017 TARİHİNDE YAPIMI YAPILACAK OLAN İHALENİN BAYRAM AREFE GÜNÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI NEDENİYLE 21.07.2015 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

 

Kaynak: www.Gercus.Gov.Tr

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER