MARDİN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

MARDİN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

MARDİN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

 

 

MARDİN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

Sıra No

Taşınır Malların Ait Olduğu/Bulunduğu Kurum

Taşınır Malların Niteliği

Taşınır Malların Durumu

Taşınır Malların Adedi/Tahmini Kg

Toplam Tahmini Satış Bedeli (₺)

Geçici Teminat Bedeli (₺)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü

Taşıt Plakaları

Hurda

1.000 kg

1.100,00

110,00

8.7.2015

09:00

2

 Kabala İlköğretim Okulu

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

44 Adet

150,00

15,00

8.7.2015

09:15

3

 Kabala Atatürk Ortaokulu

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

61 Adet

400,00

40,00

8.7.2015

09:30

4

Mardin Milli İstihbarat Teşkilatı

Jeneratör ve klima

Hurda

4 Adet

1.500,00

150,00

8.7.2015

09:45

5

Artuklu Anadolu Lisesi

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

218 Adet

1.000,00

100,00

8.7.2015

10:00

6

Artuklu Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

5 Adet

25,00

2,50

8.7.2015

10:15

7

Mardin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

50 Adet

200,00

20,00

8.7.2015

10:30

8

Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Has. Hastanesi

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

91 Adet

700,00

70,00

8.7.2015

10:45

9

Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

19 Adet

200,00

20,00

8.7.2015

11:00

10

Musa Cihaner Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

18 Adet

100,00

10,00

8.7.2015

11:15

11

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

20 Adet

200,00

20,00

8.7.2015

11:30

12

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı

Muhtelif Hurda Malzemeler

Hurda

697 Adet

350,00

35,00

8.7.2015

11:45

13

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

Adli Emanet

Hurda

59 Adet

200,00

20,00

8.7.2015

11:55

 

 

1- Yukarıda bilgileri verilen taşınır malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51/a Maddesine göre Pazarlık Usulü ile Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacakların;                                                                                                                                                                                                                                   

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                                                                                                                                                                                            

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                                

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                              

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Mardin Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,                                                                                                                                                 

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.              

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- Taşınır malların satış şartnameleri ve ekleri, mesai saatleri içinde Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

6- Taşınır malların satış bedeli, peşin olarak tahsil edilecektir. kilogram cinsinden satışa sunulacak taşınır mallar tartılarak teslim edilecek olup, ihale bedelinin tahmini kg miktarına bölünmesi ile elde edilecek ₺/kg bedelinin tartı ile belirlenen toplam kilograma çarpılması ile elde edilecek toplam bedel üzerinden tahsilat yapılacaktır.

7- Taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaktır.

8- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.mardindefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              İLAN OLUNUR

Kaynak: www.Mardin.Gov.Tr - http://mardin.gov.tr/web/mardinvaliligi/haberdetay.asp?id=5595&kategori=%DDHALE%20%DDLANLARI

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER