Turizmin Parlayan Yüzü Midyat

Vasfi Aslan, 1600 yıllık binayı 4 yılda restore edip Güneydoğu’nun parlayan yıldızı haline getirerek, yöresel ve modern mutfağıyla müşterilerine tam bir misafirperverlik gösteriyor…

Turizmin Parlayan Yüzü Midyat

 

Turizmin parlayan yüzü Midyat

Merih Bayraktar / Mardin/Midyat

 
Vasfi Aslan, 1600 yıllık binayı 4 yılda restore edip Güneydoğu’nun parlayan yıldızı haline getirerek, yöresel ve modern mutfağıyla müşterilerine tam bir misafirperverlik gösteriyor…

 

Gü­ney­do­ğu’­nun bü­yük ta­ri­hi mi­ra­sı­nı gör­mek is­te­yen ve din­ler ara­sı ba­rı­şın sim­ge­si ha­li­ne ge­len Mid­ya­t’­ımı­zın için­de bu­lun­mak is­te­yen yurt dı­şı ve yurt- için­den ge­len mi­sa­fir­ler önem­li bir yer tut­mak­ta­dır müş­te­ri­le­ri­miz ara­sın­da.  Otelimizde ek ya­tak­la bir­lik­te 47 ki­şi­yi ağır­la­ya­bil­mek­te­yiz.

 

 

TARİHİ ZENGİNLİK İÇİN…
Ge­len müş­te­ri­ler Mid­ya­t’­ın uzun ta­ri­hi için zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nu­yor. Bu­ra­da­ki Ma­nas­tır­lar, bu­ra­da­ki es­ki yüz­yıl­la­ra ait do­ku­su bo­zul­ma­mış ya­pı­lar için ge­li­yor­lar.  As­lın­da Mid­yat ko­num ola­rak tüm şe­hir­le­rin or­tak mer­ke­zin­de yer al­ma­sın­dan do­la­yı o es­ki ya­pı­lar ve uy­gar­lık­lar bu­ra­da da­ha faz­la ko­num­lan­dı­rıl­mış­tır. Mid­yat as­lın­da Gü­ney­do­ğu’­nun en gü­ven­li yer­le­ri­nin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Bu­ra­da birçok di­ne ve et­nik kim­li­ğe men­sup in­san­lar bir-ara­da huzurlu bir şe­kil­de ya­şa­mak­ta­dır. Özel bir kav­şak­ta yer al­ma­sı Midyat’ı diğer şehir ve ilçelerden önemli hale getiriyor.

 

Ye­rel yö­ne­tim ve ge­nel yö­ne­tim bu­ra­la­rı uzun yıl­lar ök­süz bı­rak­tı­ğın­dan ta­nı­tım ba­kı­mın­dan da bir çok böl­ge­ye gö­re ge­ri kal­mış du­rum­da­yız. O ka­dar özel yer­le­ri­miz ol­ma­sı­na rağ­men alt ya­pı ek­sik­lik­le­ri bu­ra­la­rın da­ha iyi ta­nı­tımının ya­pıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek­te­dir.

 
YURT DIŞI TANITIM ŞART

 
"otel-oda"Özel­lik­le yurt dı­şın­da ya­pı­lan fu­ar­lar­da bu­ra­nın ta­nı­tı­mı için ya­pı­la­cak stand­lar yabancı birçok tu­ris­tin bu­ra­la­ra gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. İş­te bun­la­rın top ye­kün ola­rak or­ta­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bi­zim gi­bi birçok tu­rizm ya­tı­rım­cı­sı­na teş­vik­ler ve­ri­lip ken­di­le­ri­nin bel­ki de ya­pa­ma­dık­la­rı­nı bi­zim üze­ri­miz­den ya­pıl­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Bu­ra­da­ki tu­rizm ge­liş­me­si an­cak böy­le­lik­le olur. Ba­rış bu­ra­ya hu­zur ge­tir­di. Fa­kat şim­di hu­zu­run ya­nın­da ti­ca­re­tin gel­me­si la­zım ki in­san­lar hu­zu­ru ka­lı­cı te­sis ey­le­sin.

 

 
EN ZENGİN MUTFAK

 

 
Böl­ge mut­fa­ğı­mızın da en önem­li un­su­ru ku­zu­dur. Özel­lik­le yö­re­sel ola­rak ha­zır­la­dı­ğı­mız ka­bur­ga dol­ma­sı, iç­li köf­te, se­mi­sek, ne­hir bu yö­re­nin vaz ge­çil­mez ye­mek­le­ri. Dı­şa­rı­dan ge­len in­san­lara özel­lik­le bu ye­mek­le­ri su­nu­yo­ruz. Ama ye­rli mi­sa­fir­ler için Ba­tı ye­mek­le­ri­ni de su­nu­yo­ruz. Bir­ de sa­de­ce biz otel mi­sa­fir­le­ri­ne hiz­met ver­mi­yo­ruz. Res­to­ra­nı­mız tüm Mid­ya­t’­ta olan müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ver­mek­te­dir. Son ola­rak, dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa­nız olun ama mut­la­ka bu­ra­yı gö­rün di­yo­ruz… Çok din­li, çok dil­li ye­ga­ne bir yer­dir. Hu­zur ve gü­ven için­de gü­zel bir kül­tür tu­riz­mi­ni­zi bu­ra­da ol­gun­laş­tı­rın.

 

 

Mardin Midyat turizmin yeni gözbebeği olmak üzere. Özellikle bin yıllık binalar yeniden hayata kavuşturulup turizmin hizmetine giriyor. Shmayaa Otel bunların en önemli ismi durumunda. Turizm ile yeniden şekillenen Güney doğu’nun silahlar tamamen susunca bambaşka bir heyecan ile dalgalanacağını şimdiden müjdeliyor. Hem Mardin’i, hem Midyat’ı, hem Güneydoğu’nun turizmini Shmayaa Otel’in sahibi Vasfi Aslan’dan tanımak istedik. “Shmayaa otel 1600 yıllık bir bina. 4 yıllık bir restorasyon aşamasından sonra hizmete açıldı. 21 oda, 3 süit oda, şarap mahzeni, 60 kişilik restoran alanı olan mimari yapısıyla harika bir butik otel. Yöresel ve günümüz mutfağından harmanlanan bir mönü ile misafirlerimize yöresel ve modern mutfağın farklı sunumları yapılıyor.

Kaynak: http://hayat.sozcu.com.tr/turizmin-parlayan-yuzu-midyat-45707/

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER