Gercüş Bağlıca-Yüceköy-Aydınlı-Kırkat Köyleri İlkokulları Onarım İşi İhale İlanı

Gercüş İlçesi Bağlıca-Yüceköy-Aydınlı-Kırkat Köyleri İlkokulları Onarım İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir

Gercüş Bağlıca-Yüceköy-Aydınlı-Kırkat Köyleri İlkokulları Onarım İşi İhale İlanı

İHALE İLANI

 

GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

                         

Gercüş İlçesi Bağlıca-Yüceköy-Aydınlı-Kırkat Köyleri İlkokulları Onarım İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 – İdarenin

 

 

 

a)  Adı

:

GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

b)  Adresi

:

GERCÜŞ HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN

c)  Telefon numarası

:

0 488 341 2001

d)  Faks numarası

:

0 488 341 2842

e)  Elektronik posta adresi

:

khgb@gercus.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

 

 

 

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Pursantaj ve Mahal Listesi Cetvellerinde Belirtilen İşlerin Yapılması

 

 

                                                     

b) Yapılacağı yer

:

Gercüş İlçesi Bağlıca-Yüceköy-Aydınlı-Kırkat Köyleri

c) işe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  - 7 -  ( yedi ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi

:

Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

 

3-İhalenin

 

:

 

a)Yapılacağı Yer

:

Gercüş Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b)Tarihi ve Saati

:

21.07.2015 - saat 10.20

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.    

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- İdari Şartnamenin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu                               

4.1.6-Geçici Teminat Belgesi.      

4.1.7- İhaleye Firma sahibinin girmesi esastır. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ile katılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır.

4.1.8- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

4.1.10- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.12-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.   

Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu İlan metninin 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.9, 4.1.11 ve 4.1.12. bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-Bankalardan Temin Edilecek Belgeler  (Boş bırakılmıştır.)                                                                                                            

 

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İş Deneyim Belgeleri:

         İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az% 40 ‘i oranında gerçekleştirdiği veya % 40’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.

         İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari % 40’ unu sağlaması gerekir.

 

4.3.2-İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

a)İnşaat, Elektrik ve Makine mühendisleri

4.3.3-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

4.3.3.1-İstekli, İşe Başlama tarihinden İtibaren; İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda cinsleri ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulunduracağına ilişkin İdare onaylı taahhütname verecektir. İsteklinin bu taahhütnameyi teklifi kapsamında sunması gerekir.

           İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III grubu İşler Benzer İş olarak kabul edilecektir. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Mimarlık ve İnşaat Mühendisliğidir.

– İhale dokümanı Gercüş Hükümet Konağı 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN adresindeki Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 500,00 TL’ dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

– Teklifler 21.07.2015 Salı günü saat 10.20’ a kadar Gercüş Hükümet Konağı 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN adresindeki Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

7 –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 –İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.

9- Gercüş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

İlan olunur: 09.07.2015

 

 

 

Adem ERGÜL

Kaymakam

 Birlik Başkanı

 

 

NOT: 16.07.2017 TARİHİNDE YAPIMI YAPILACAK OLAN İHALENİN BAYRAM AREFE GÜNÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI NEDENİYLE 21.07.2015 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

 

Kaynak:www.Gercus.Gov.Tr

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ercan ALĞAÇ
Ercan ALĞAÇ - 5 yıl Önce

Orhan abi öncelikle hayırlı olsun ALLAH utandırmasın .Milletvekili seçilimeniz takdirde projeleriniz Mardin için nelerdir .Gençler için düşünceleriniz nelerdir.

SIRADAKİ HABER